? ֱֿ:渤v新区官方|站—网上调?/title> <meta name="keywords" content="ֱֿ," /> <meta name="description" content="ֱֿ:沛_省沿L先发展增长极和京z冀新的l济增长极——渤h区就{你Q?> <!--[if IE 6]> <![endif]--> <font size="7"> <div align=center><b>2018q渤h区居民幸指数调查问?/b></div><div align=left style="line-height:22px; width:95%; margin:0px auto; text-align:left;"><p style="box-sizing:border-box;margin-top:0px;margin-bottom:10px;text-indent:2em;font-size:1.2em;color:#FFFFFF;font-family:" white-space:normal;"=""><br /> </p></div> <form name="voteform" method="post" action="/System/sys0_inc_voteresult.shtml" ><input name="Vote_ID" type="hidden" value="39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,"><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">1、您的年龄是Q?/strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td><input name=tp39 type="hidden" value="notxt"></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote39" value=103 style="border: none;" /></td><td>20岁以?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote39" value=104 style="border: none;" /></td><td>20?0?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote39" value=105 style="border: none;" /></td><td>40?0?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote39" value=106 style="border: none;" /></td><td>60岁以?/td></tr></table></td></tr><tr><td><input name=VoteID39 type="hidden" value=0></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">2、您的性别是:</strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td><input name=tp40 type="hidden" value="notxt"></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote40" value=107 style="border: none;" /></td><td>?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote40" value=108 style="border: none;" /></td><td>?/td></tr></table></td></tr><tr><td><input name=VoteID40 type="hidden" value=0></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">3、你的n份是</strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td><input name=tp41 type="hidden" value="notxt"></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote41" value=109 style="border: none;" /></td><td>工h</td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote41" value=110 style="border: none;" /></td><td>农民 </td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote41" value=111 style="border: none;" /></td><td>学生</td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote41" value=112 style="border: none;" /></td><td>事业单位职工 </td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote41" value=113 style="border: none;" /></td><td>公务?</td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote41" value=114 style="border: none;" /></td><td>U营业主</td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote41" value=115 style="border: none;" /></td><td>自由职业?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote41" value=116 style="border: none;" /></td><td>其他</td></tr></table></td></tr><tr><td><input name=VoteID41 type="hidden" value=0></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">4、您的居住地是:</strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td><input name=tp42 type="hidden" value="notxt"></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote42" value=117 style="border: none;" /></td><td>黄骅?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote42" value=118 style="border: none;" /></td><td>中捷产业园区</td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote42" value=119 style="border: none;" /></td><td>南大港业园?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote42" value=120 style="border: none;" /></td><td>港城?/td></tr></table></td></tr><tr><td><input name=VoteID42 type="hidden" value=0></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">5、您对自q前的M生活状况</strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td><input name=tp43 type="hidden" value="notxt"></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote43" value=121 style="border: none;" /></td><td>很满?</td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote43" value=122 style="border: none;" /></td><td>较满?</td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote43" value=123 style="border: none;" /></td><td>不满?/td></tr></table></td></tr><tr><td><input name=VoteID43 type="hidden" value=0></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">6、您对自q前社保的参保状况</strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td><input name=tp44 type="hidden" value="notxt"></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote44" value=124 style="border: none;" /></td><td>很满?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote44" value=125 style="border: none;" /></td><td>较满?</td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote44" value=126 style="border: none;" /></td><td>不满?/td></tr></table></td></tr><tr><td><input name=VoteID44 type="hidden" value=0></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">7、您对公园、广场等公众zd场所</strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td><input name=tp45 type="hidden" value="notxt"></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote45" value=127 style="border: none;" /></td><td>很满?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote45" value=128 style="border: none;" /></td><td>较满?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote45" value=129 style="border: none;" /></td><td>不满?/td></tr></table></td></tr><tr><td><input name=VoteID45 type="hidden" value=0></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">8、您对交通出行状?/strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td><input name=tp46 type="hidden" value="notxt"></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote46" value=130 style="border: none;" /></td><td>很满?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote46" value=131 style="border: none;" /></td><td>较满?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote46" value=132 style="border: none;" /></td><td>不满?/td></tr></table></td></tr><tr><td><input name=VoteID46 type="hidden" value=0></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">9、您对环境和卫生状况</strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td><input name=tp47 type="hidden" value="notxt"></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote47" value=133 style="border: none;" /></td><td>很满?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote47" value=134 style="border: none;" /></td><td>较满?/td></tr></table></td></tr><tr><td align="left"><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 style="font-size: 32px;" align="left"><tr><td width="30" align="left"><input type="radio" name="vote47" value=135 style="border: none;" /></td><td>不满?/td></tr></table></td></tr><tr><td><input name=VoteID47 type="hidden" value=0></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><div style="width:100%; height:auto; margin:0 auto;"><table border=0 cellspacing="2" cellpadding="2" style="font-size: 32px;" width="100%" align="left"><tr><td height="25"><strong class="lzphp">10、您q有什么意见和看法Q?/strong></td></tr><tr><td align=left><table border=0 cellspacing=0 cellpadding=1 style="font-size: 32px;" align=left><tr><td>  <textarea cols=80 rows=8 name=txt48></textarea><input name=tp48 type="hidden" value="txt"></td></tr></table></td></tr><tr><td align="center"> </td></tr></table></div><table width="50%" align="left"></table><div style="text-align:left;clear:both; padding-top:10px;"><input name="action" type="hidden" id="action" value="add"><input name="VoteID" type="hidden" id="VoteID" value=35><input name="TxtVis" type="hidden" id="TxtVis" value=2><input name="ss_id" type="hidden" id="ss_id" value=57><div style="margin-top:10px;float:left"></div><div style="margin-top:10px;float:left;margin-left:15px;"><a href="/system/sys0_inc_voteresult.shtml?SS_ID=57&VoteID=35&TxtVis=1" target="_blank"><img src=/tmp/images/ck.jpg title=查看></a></div></div></form> </font> <br><br> <!-- 2019/5/30 20:13:04 --> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script>